USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2559
Web Board


อบรมเพาะเห็ด : อบรมการเพาะเห็ดฟาง โดย อ. อานนท์ เอื้อตระกูล
ifarm, 11 มีนาคม 2553
อบรมการเพาะเห็ดปี 2553 : ifarm ร่วมกับ "ศูนย์ไทยไบโอเทค" โดย ดร. อานนท์ เอื้อตระกูล กูรูด้านเห็ดของประเทศไทยและอดีตผู้เชี่ยวชาญอาวุโสการเกษตร องค์การการค้าโลก แห่งสหประชาชาติ

จัดอบรมการเพาะเห็ดในฟาง ณ ฟาร์มเห็ดไอยรา

หัวข้อการอบรมการเพาะเห็ดฟาง

ความรู้ทั่วไปและวงจรชีวิตของเห็ดฟาง
การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยด้วยฟาง ผักตบชวา เปลือกถั่ว เปลือกมันและทะลายปาล์มน้ำมัน
การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนทั่วไปในปัจจุบัน
การเพาะเห็ดฟางแนวใหม่ แบบ “ อานนท์ 52 ”
วัสดุเพาะเห็ดฟาง แบบ “ อานนท์ 52 ”
อุปกรณ์ที่สำคัญในการเพาะเห็ดฟาง แบบ “ อานนท์ 52 ” ได้แก่ โรงเรือน แบบพิมพ์ในการหมักปุ๋ย บ่อแช่วัสดุเพาะ กระบะเพาะ เครื่องกำเนิดไอน้ำ เครื่องระบายอากาศ ระบบการให้น้ำ
ธรรมชาติและอุปนิสัยของเห็ดฟาง ได้แก่ อาหาร อากาศ อุณหภูมิ แสง และความเป็นกรด-ด่าง
การหมักวัสดุเพาะแบบไม่ใช้อากาศแบบเร่งรัด รวมทั้งการแช่น้ำด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ การใส่ปุ๋ย การทำกองวัสดุเพาะ
การหมักวัสดุเพาะแบบใช้อากาศแบบเร่งรัด การใส่อาหารเสริม การบรรจุวัสดุเพาะลงในภาชนะ เช่น กระบะ การนำเข้าโรงหมักแบบเร่งรัด การเพาะเลี้ยงเชื้อราที่ต้องการอากาศด้วยการควบคุมสภาพแวดล้อมตามที่เชื้อรา

ต้องการ
การอบไอน้ำ เพื่อกระตุ้นการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ และยับยั้งเชื้อคู่แข่ง รวมทั้งไข่หนอน ไข่แมลง
การโรยเชื้อเห็ด การดูลักษณะเชื้อเห็ดฟางที่ดี การใช้เชื้อเห็ดฟางบริสุทธิ์
การบ่มเชื้อเห็ด
การตัดเส้นใยและย้ายสถานที่ไปยังโรงเปิดดอก
วิธีการเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้อาหารเสริมสำเร็จรูปรูปแบบต่างๆ
และการกระตุ้นให้เกิดดอกเห็ดรุ่นต่อๆไป การเก็บเกี่ยวผลผลิต การถนอมดอกเห็ดสด และการตลาด การป้องกันและรักษาโรค การนำวัสดุเพาะแล้ว นำมาใช้เพาะเห็ดฟางใหม่ ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับประกาศนียบัตร

ค่าอบรมหลักสูตรเพาะเห็ดฟาง : 2,000 บาทรวมค่าอาหาร เอกสารและวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ :
• ได้รับเอกสารประกอบคำบรรยายได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
• ได้รับก้อนเชื้อเห็ดที่ทำเองคนละ 4 ถุง
• ได้รับประกาศนียบัตร ที่มีลายเซ็นต์ของ อ.อานนท์ เอื้อตระกูล
• เป็นสมาชิกตลอดชีพและได้รับข่าวสารฟรีตลอดอายุการเป็นสมาชิก
• รับสิทธิซื้อหนังสืออบรมเพาะเห็ดแบบเศรษฐกิจพอเพียงราคาพิเศษ * * *

สถานที่อบรม : ฟาร์มเห็ดไอยรา ในซอยไอยรา 38 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ 081 555 1297 ติดต่อคุณพรพรรณ [www.ifarm.in.th]
แฟกซ์ 02 818 2511
อีเมล์ iwisdom@iwisdom.co.th
facebook : ifarmLIVE

More Information : www.ifarm.in.th หรือ http://www.ifarm.in.th/index.php?

option=com_content&view=article&id=97&Itemid=99

----------------------------------------
ifarm >>> กำหนดการอบรมการเพาะเห็ด

1. เห็ดถุง - เสาร์ที่ 27 มี.ค.53
2. เห็ดถุง - เสาร์ที่ 24 เม.ย.53
3. เห็ดโคนน้อย - เสาร์ที่ 8 พ.ค.53
4. เห็ดในขอนไม้ - เสาร์ที่ 15 พ.ค.53
5. เห็ดฟาง - เสาร์ที่ 12 มิ.ย.53

----------------------------------------