USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัด: ราชบุรี
 อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

               ในปี  2552  มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน  1,358 โรงงาน  จำนวนเงินลงทุน  88,926,008,925 บาท  คนงาน รวม  55,670 คน  (ชาย 28,661คน  หญิง 27,009 คน)

                โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดราชบุรี  โดยส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  952  โรงงาน  (เงินลงทุนต่ำกว่า  10  ล้านบาทโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง  280  โรงงาน  (เงินลงทุนระหว่าง  10 – 100  ล้านบาทและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  63  โรงงาน (เงินลงทุนมากกว่า  100  ล้านบาท

                 ด้านทรัพยากรธรณี  มีจำนวนประทานบัตร  37  แปลง  เป็นเหมืองเปิดการจำนวน  16  แปลง  เหมืองหยุดการจำนวน  21  แปลง  โรงโม่หินจำนวน  25  โรงงาน  จำนวนโรงโม่หินที่เปิดดำเนินการจำนวน  18  โรง  ชนิดของแร่ได้แก่  หินอุตสาหกรรมก่อสร้าง  เฟลด์สปาร์  ดินขาว  ดีบุก หินประกับชนิดหินแกรนิต เป็นต้น

                 อุตสาหกรรมหลักของจังหวัดส่วนใหญ่จะอยู่ในด้านอุตสาหกรรมการเกษตร   ผลผลิตที่ได้ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับสภาพตามฤดูกาลทำให้ระดับรายได้ไม่แน่นอน  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงสีข้าว  สำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่จะอยู่ในเขตอำเภอบ้านโป่งและอำเภอโพธาราม  ได้แก่  โรงผลิตภัณฑ์เซรามิค  โรงงานน้ำตาลและผงชูรส  โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  โรงงานผลิต กระดาษ  อู่ต่อรถยนต์  เป็นต้น

                   สภาวะการลงทุนภาคอุตสาหกรรมปี  2552  มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  โดยมีอัตราการขยายตัวเพียงร้อยละ  0.89  (เงินลงทุนปี  2551 จำนวน  86,262  ล้านบาท  และเงินลงทุนปี  2552  จำนวน  88,926  ล้านบาท)