USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัด: ราชบุรี

 

 

 

1.        สภาพภูมิศาตร์ทั่วไปของจังหวัด

1.  2   ที่ตั้งและอาณาเขต

                 จังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางด้านทิศตะวันตก  มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศพม่า  โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นพรมแดนสันปันน้ำ  ระยะความยาว 73  กิโลเมตรา  ชุมชนเมืองราชบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  100  กิโลเมตร มีแม่น้ำแม่กลองเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านในเขตจังหวัดราชบุรีประมาณ67  กิโลเมตร  มีพื้นที่จังหวัด 5,196,462  ตารางกิโลเมตร  หรือ 3,247,789 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.27  ของเนื้อที่ภาคตะวันตก 8 จังหวัด มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                 ทิศเหนือ                 ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี

             ทิศใต้                 ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี

             ทิศตะวันออก          ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

             ทิศตะวันตก         ติดต่อกับสภาพพม่า

1.2        ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ภูเขาสูง         ได้แก่บริเวณชายแดนด้านตะวันตกติดกับสหภาพพม่า  และเขตแดนด้านใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรี  มีสภาพเป็นเทือกเขาสูง  อุดมด้วยป่าดิบเขา  ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่  ในระดับความสูง  ตั้งแต่ 200 เมตร ถึง 1,100 เมตร  ในเขตอำเภอสวนผึ้ง กิ่งอำเภอบ้านคา และอำเภอปากท่อด้านตะวันตก

พื้นที่ราบสูง          ได้แก่บริเวณถัดจากบริเวณเทือกเขามาทางด้านตะวันออก   จนถึงตอนกลางของพื้นที่จังหวัด  มีลักษณะเป็นที่ราบสูง  และที่เนินลอนลาด  มีแม่น้ำภาชี  และลำห้วยสาขา  เป็นสายน้ำหลัก  สภาพเนื้อดิน  เป็นดินปนทรายมีการชะล้างพังทะลายของหน้าดินค่อนข้างสูงถึงปานกลาง  อยู่ในเขตอำเภอสวนผึ้ง  กิ่งอำเภอบ้านคา  อำเภอจอมบึง  และด้านตะวันตกของอำเภอปากท่อ อำเภอเมืองฯ อำเภอโพธาราม  และบ้านโป่ง

ที่ราบลุ่ม ได้แก่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำแม่กลอง  และด้านตะวันออกของพื้นที่จังหวัด  เนื้อดินเป็นดินร่วนและดินร่วนปนดินเหนียว  มีความอุดมสมบูรณ์  มีระบบชลประทานแม่กลองใหญ่  ครอบคลุมทั่วพื้นที่ ได้แก่  บริเวณเขตอำเภอบ้านโป่ง  อำเภอโพธาราม  อำเภอบางแพ  อำเภอเมืองฯ และอำเภอปากท่อ

ที่ราบลุ่มต่ำ             ได้แก่บริเวณตอนปลายของแม่น้ำแม่กลองที่เชื่อต่อจังหวัดสมุทรสงคราม  อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกลางเพียง 1 –2 เมตร ดินมีความสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำสวนผักผลไม้

1.3     ภูมิอากาศ

                        จังหวัดราชบุรี   ตั้งอยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุ่มตะวันตกเฉียงใต้  แต่เนื่องจากมีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นอยู่จึงทำให้ได้รับลมมรสุ่มจากมหาสมุทรดินเดียและทะเลอันดามันไม่เต็มที่จึงมีฝนตกน้อยในพื้นที่อำเภอที่ติดกับเทือกเขาตะนาวศรี  ได้แก่  อำเภอสวนผึ้ง  กิ่งอำเภอบ้านคา  และอำเภอจอมบึง  ฝนส่วนใหญ่จะถูกพัดเลยไปตกในแถบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง  และด้านตะวันออกของพื้นที่จังหวัด

            1.4   การปกครอง

                                จังหวัดราชบุรี  แบ่งการปกครองเป็น 9 อำเภอ และ 1 กิ่งอำเภอ 104  ตำบล  ตำบล  971  หมู่บ้าน

ประกอบด้วยอำเภอต่างๆ ดังนี้

                        อำเภอเมืองราชบุรี    อำเภอบ้านโป่ง                    อำเภอโพธาราม                   อำเภอปากท่อ

                        อำเภอจอมบึง         อำเภอดำเนินสะดวก              อำเภอวัดเพลง                    อำเภอสวนผึ้ง

                        และกิ่งอำเภอบ้านคา    สำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1  แห่ง  เทศบาล  23  แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตำบล  88  แห่ง

            1.5   สถิตจำนวนประชากร     

                 จังหวัดราชบุรี มีคัวเรือนจำนวน  227,547  หลังคาเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน  844,702  คนแบ่งเป็นชาย 415,356  คน  เป็นหญิง        429,346  คน  ประชากรที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลมีจำนวน 232,358  คนจ  หรือร้อยละ 27.5  และนอกเขตเทศบาล จำนวน  612,344  คน หรือน้อยละ 72.5 ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 97.9 นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 1.8  นับถือ ศาสนาคริสต์ และร้อยละ นับถือศาสนาอิสลาม

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ratchaburi.go.th