USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัด: นครนายก

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดนครนายก ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ . ศ .2535 วันที่ 1 สิงหาคม 2546 มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้นจำนวน 227 โรงงาน เงินลงทุนรวม 5,647,402,149 บาท คนงานรวม 8,424 คน จำแนกเป็นคนงานชาย 3,661 คน และคนงานหญิง 4,763 คน มีกำลังเครื่องจักรรวมทั้งสิ้น 57,505.43 แรงม้า

ประเภทการประกอบการอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมสามารถจำแนกเป็นประเภทอุตสาหกรรมได้ 21 ประเภท สำหรับจังหวัดนครนายก
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวนโรงงานมากที่สุด 5 ลำดับแรก ดังนี้

 • อุตสาหกรรมการเกษตร จำนวน 39 โรงงาน
 • อุตสาหกรรมอโลหะ จำนวน 29 โรงงาน
 • อุตสาหกรรมขนส่ง จำนวน 28 โรงงาน
 • อุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 26 โรงงาน
 • อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ จำนวน 20 โรงงาน

ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความสามารถสร้างรายได้ และมีเงินลงทุนสูงสุด 5 ลำดับแรก มีดังนี้

 • อุตสาหกรรมอาหาร จำนวนเงินลงทุน 3,518,740,330 บาท
 • อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล จำนวนเงินลงทุน 738,162,900 บาท
 • อุตสาหกรรมอโลหะ จำนวนเงินลงทุน 257,407,390 บาท
 • อุตสาหกรรมการเกษตร จำนวนเงินลงทุน 238,675,000 บาท
 • อุตสาหกรรมขนส่ง จำนวนเงินลงทุน 173,984,343 บาท

สำหรับประเภทอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานสูงสุด ได้แก่

 • อุตสาหกรรมอาหาร มีการจ้างงาน 5,328 คน
 • อุตสาหกรรมอโลหะ มีการจ้างงาน 439 คน
 • อุตสาหกรรมการเกษตร มีการจ้างงาน 335 คน
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอ มีการจ้างงาน 313 คน
 • อุตสาหกรรมเคมี มีการจ้างงาน 257 คน

การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรรม

ในจังหวัดนครนายก มีการกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละอำเภอ ดังนี้

อำเภอเมืองนครนายก มีโรงงานจำนวน 107 โรงงาน คิดเป็น 47.14% ของจำนวนโรงงานทั้งหมด เงินลงทุนรวม 1,143,086,643 บาท คนงานรวม 1,723 คน (22.83%)

อำเภอบ้านนา มีโรงงานจำนวน 66 โรงงาน คิดเป็น 29.07% เงินลงทุนรวม 271,504,300 บาท (4.81%)
คนงาน 1,027 คน (12.19%)

อำเภอองครักษ์ มีโรงงานจำนวน 36 โรงงาน (15.86%) เงินลงทุนรวม 4,175,824,606 บาท (73.94%)
จำนวนคนงาน 5,190 คน (61.61%)

อำเภอปากพลี มีโรงงานจำนวน 18 โรงงาน (7.93%) เงินลงทุน 280,154,043 บาท (4.96%)
จำนวนคนงาน 284 คน (3.37%)

สำหรับอำเภอที่มีเงินลงทุนมากที่สุด และจำนวนคนงานมากที่สุด ได้แก่ อำเภอองครักษ์ โดยมีเงินลงทุนคิดเป็น 73.94% ของเงินลงทุนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดและจำนวนคนงานคิดเป็น 61.61% ของจำนวนคนงานทั้งจังหวัด โดยเป็นโรงงานอุตสหากรรมขนาดใหญ่เพื่อการส่งออก จำนวน 2 โรงงาน และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางเพื่อการส่งออกจำนวน 3 โรงงาน เนื่องจากอำเภอองครักษ์เป็นเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมในเกณฑ์สูง โรงงานเพื่อการส่งออกจึงกระจายตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอองครักษ์ ซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวก อำเภอปากพลี เป็นอำเภอที่มีจำนวนโรงงานน้อยที่สุด จำนวน 7.93% ของจำนวนโรงงานทั้งจังหวัด ซึ่งอำเภอปากพลีเป็นอำเภอซึ่งมีภูมิประเทศบางส่วนเป็นพื้นที่อนุรักษ์ และบางส่วนเป็นพื้นที่ทางการเกษตร อีกทั้งระบบสาธารณูปโภค และเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกและครบถ้วน ประกอบกับตั้งอยู่ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นเขตส่งเสริมการลงทุนที่ 3 โรงงานอุตสาหกรรมจึงมักไปลงทุน ณ จังหวัดปราจีนบุรี มากกว่าเนื่องจากได้รับสิทธิประโยชน์จากการลงทุนมากกว่า

แนวโน้มการประกอบกิจการโรงงานในช่วงเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2546

มีแนวโน้มในการขยายตัวมากเพิ่มขึ้นโดยประมาณการว่าสิ้นปี 2546 จะมีอัตราการเพิ่มของการลงทุนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครนายก เพิ่มขึ้นประมาณ 4% จากปี 2545 โดยจะเห็นได้จากในช่วงเดือนสิงหาคม 2546 มีผู้ประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จำนวน 7 โรงงาน ประกอบด้วย

โรงงานผลิตชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือ , พ่นสีรถยนต์ , แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ , ถ่านอัดแท่ง , และประกอบอาวุธปืน โดยคิดเป็นเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 155,626,613 บาท คนงาน 159 คน และมีผู้สนใจสอบถามขออนุญาตตั้งโรงงานอีกจำนวน 6 โรงงาน ประกอบด้วย โรงงานผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก ไม้พาเลช และซอสปรุงรส เป็นต้น คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 20 ล้านบาท โดยคาดว่าสิ้นเดือนตุลาคม 2546 จังหวัดนครนายก จะมี
โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนทั้งสิ้น 236 โรงงาน เงินลงทุนภาคอุตสาหกรรมประมาณ 5,823 ล้านบาท คนงานรวมประมาณ 8,900 คน

โรงงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

จังหวัดนครนายก มีโรงงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จำนวน 5 โรงงาน ดังนี้

 • บริษัท ยามากิชิซึมไลฟ์ไทยจิเคนชิ จำกัด ประกอบกิจการ อบพืช ( ดอกดาวเรือง )
  เงินลงทุน 76,050,000 บาท คนงาน 20 คน อำเภอองครักษ์
 • บริษัท ยามากิชิซึมไลฟ์ไทยจิเคนชิ จำกัด ประกอบกิจการ ห้องเย็น ( กุ้งสด , กุ้งแช่แข็ง )
  เงินลงทุน 10,526,334 บาท คนงาน 15 คน อำเภอองครักษ์
 • บริษัท โกลด์ เพรส อินดัสตรี จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์
  เงินลงทุน 714,900,000 บาท คนงาน 176 คน อำเภอองครักษ์
 • บริษัท บี . เค . เอส . อินดัสทรี จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตสมุดเก็บภาพ ( อัลบั้มรูป )
  เงินลงทุน 27,300,000 บาท คนงาน 165 คน อำเภอองครักษ์
 • บริษัท ทิมฟู้ด จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตผัก ผลไม้แช่แข็งและผัก ผลไม้สุก
  เงินลงทุน 202,712,860 บาท คนงาน 221 คน อำเภอเมือง

ข้อมูลผลผลิตและอุตสาหกรรมส่งออกในจังหวัดนครนายก

ลำดับที่

ชื่อโรงงาน / บริษัท

ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก

ส่งประเทศ

หมายเหตุ

1

บริษัท บี เค เอส อินดัสทรี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

- อัลบั้มรูป

สหรัฐอเมริกา , อังกฤษ

เยอรมัน , ฝรั่งเศส , สเปน ,

อิตาลี , สาธารณรัฐเชค ,

สหภาพโซเวียต

 

2

บริษัท ยามากิชิซึมไลฟ์ ไทย จิกเคนชิ จำกัด

•  กุ้งชุบแป้ง

•  ถั่วแระแช่แข็ง

ญี่ปุ่น

 

3

บริษัท ทิมฟู้ด จำกัด

•  ผัก

•  ผลไม้แช่แข็ง

•  ผลไม้สุก

ญี่ปุ่น , อังกฤษ , สหรัฐอเมริกา , แคนนาดา ,

เบลเยี่ยม

 

4

บริษัท แกรมเปี้ยนฟู้ด สยาม จำกัด

•  ไก่สดแช่แข็ง

•  ไก่สำเร็จรูป

ญี่ปุ่น , แคนนาดา ,

สิงคโปร์ , สหรัฐอเมริกา ,

เนเธอแลนด์ , อังกฤษ

 

5

โรงสีท่าช้างพาณิชย์

ข้าวนึ่ง

ตะวันออกกลาง เช่น

ซาอุดิอารเบีย

ส่งผ่านบริษัท พงษ์ศิริค้าข้าว จำกัด กทม .

6

บริษัท ยูเม็คเทรดดิ้ง จำกัด

ผ้าทำความสะอาด , ผ้ากันเปื้อน , ถุงมือ

ญี่ปุ่น

 

7

บริษัท ลิมไลน์การ์เมนท์ จำกัด

เสื้อผ้าเด็ก

สหรัฐอเมริกา

 

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก