USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัด: เชียงราย
 

ขนาด และที่ตั้ง

จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ทางด้านเหนือสุดของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 805 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 11,678.369 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 416 เมตร จังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดประเทศเมียนม่าร์ ( สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า ) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศตะวันออก ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  • ทิศใต้ ติดจังหวัดพะเยา และจังหวัดลำปาง
  • ทิศตะวันตก ติดจังหวัดเชียงใหม่

ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ

จังหวัดเชียงราย มีภูมิประเทศจัดอยู่ในประเภทเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North Continental Highland) มีที่ราบสูงเป็นหย่อม ๆ ในเขตอำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้าและอำเภอเชียงของ บริเวณเทือกเขามีชั้นความสูง 1,500 - 2,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ส่วนบริเวณที่ราบที่มีระดับต่ำสุด คือที่ราบลุ่มแม่น้ำอิง อยู่ทางตอนใต้ของอำเภอเชียงของ

ภูมิอากาศ เนื่องจากจังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศ จึงทำให้ได้รับอิทธิพลจากทะเลน้อย ประกอบกับภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงและป่าไม้ จึงทำให้ระดับอุณหภูมิในแต่ละฤดูแตกต่างกันมากในปี พ . ศ .2541 จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิสูงสุดถึง 36.4 องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ำสุดเพียง 8.7 องศาเซลเซียสในเดือนธันวาคม

การปกครอง และประชากร

ในปี พ . ศ . 2545 จังหวัดเชียงราย แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น 16 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอแยกเป็น 124 ตำบล 1,655 หมู่บ้าน โดยมีอำเภอและกิ่งอำเภอดังนี้ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอขุนตาล อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน อำเภอเทิง อำเภอป่าแดด อำเภอพญาเม็งราย อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่สาย อำเภอเวียงแก่น อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงป่าป้า อำเภอแม่ลาว กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กิ่งอำเภอดอยหลวง

การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 1 แห่ง และสุขาภิบาล 24 แห่ง

จากสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในปี พ . ศ . 2545 จังหวัดเชียงรายมี ประชากรทั้งสิ้น 1,274,214 คน เป็นชาย 634,959 คน เป็นหญิง 639,255 คน ประชากรชายคิดเป็นร้อยละ 49.8 ของประชากรทั้งหมด ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาล 221,982 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ส่วนที่เหลือ 1,062,443 คน หรือ ร้อยละ 83.3 อยู่นอกเขตเทศบาล

ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำ

จังหวัดเชียงราย มีแม่น้ำหลายสายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเกษตรและการชลประทาน ได้แก่ แม่น้ำกก มีต้นกำเนิดในประเทศเมียนม่าร์ ไหลเข้าสู่ประเทศไทย ผ่านอำเภอเมือง แม่จัน เชียงแสน และอำเภอเวียงชัย ไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่บ้านสบกก ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน มีความยาวผ่านจังหวัดเชียงราย ประมาณ 114.5 กิโลเมตร แม่น้ำโขง ไหลผ่านอำเภอเชี่ยงแสนที่บ้านสบรวก ( บริเวณที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำ ) อำเภอเชียงของ และกิ่งอำเภอเวียงแก่น ไหลเข้าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่บ้านผาใต้ ตำบลม่วงยาย กิ่งอำเภอเวียงแก่น มีความยาวผ่านจังหวัดเชียงรายประมาณ 94 กิโลเมตร แม่น้ำอิง ต้นน้ำเกิดจากกว๊านพะเยาไหลผ่านอำเภอเทิงไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่ อำเภอเชียงของ มีความยาวผ่านจังหวัดเชียงรายประมาณ 100 กิโลเมตร แม่น้ำคำ ต้นน้ำเกิดจากภูเขาในเขตอำเภอแม่จัน ไหลผ่านอำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงแสน ไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่บ้านสบคำ อำเภอเชียงแสนรวมความยาวประมาณ 85 กิโลเมตร แม่น้ำลาว ต้นน้ำเกิดจากภูเขา ในท้องที่อำเภอเวียงป่าเป้า ไหลผ่านอำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอพาน อำเภอเมือง และอำเภอเวียงชัย ไปบรรจบกับแม่น้ำกก ที่ท้องที่อำเภอเวียงชัย รวมความยาว 117 กิโลเมตร แม่น้ำสาย เป็นแม่น้ำสายสั้น ๆ ในอำเภอแม่สาย และเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเมียนม่าร์ มีน้ำไหลตลอดปี แม่น้ำรวก มีต้นกำเนิดจากประเทศเมียนม่าร์ ผ่านอำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสน แล้วไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขง ที่บ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน ( บริเวรสามเหลี่ยมทองคำ )

จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ป่าคิดเป็นร้อยละ 37.0 ของพื้นที่ทั้งหมด เขตป่าสงวนรวมทั้งหมด 30 ป่า

มีพื้นที่รวม 4,355.43 ตารางกิโลเมตร มีวนอุทยาน 3 แห่ง ได้แก่ วนอุทยานน้ำตกปูแกง วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์ วนอุทยานน้ำตกโป่งพระบาท

จังหวัดเชียงรายมีแร่ธาตุที่สำคัญหลายชนิดกระจายอยู่เกือบทุกอำเภอ บางชนิดมีการพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในปี 2538 มีเหมืองแร่เปิดทำการทั้งสิ้น 4 แห่ง ทำการขุดแร่นานาชาติ เช่น ซีไลท์ แมงกานิส บอลเคลย์ หินปูน

การคมนาคม และขนส่ง

การคมนาคมขนส่งที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายมีทั้งทางบกและทางอากาศ ส่วนทางน้ำเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวธรรมชาติ ทางบก ประกอบด้วยทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่ตัดผ่านอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดและเชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงรายกับจังหวัดพะเยา ทางหลวงจังหวัดเชื่อมระหว่างจังหวัดกับอำเภอต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีทางมาตรฐาน รพช . ซึ่งใช้ติดต่อภายในจังหวัด ทางอากาศ จังหวัดเชียงรายมีสนามบิน 2 แห่ง เป็นสนามบินที่ใช้ในราชการกองทัพอากศ 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย และสนามบินเพื่อการพาณิชย์ 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นสนามบินพาณิชย์ที่สามารถรองรับเครื่องบิน โดยสารขนาดใหญ่ที่บินระหว่างประเทศได้ มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย

การสาธารณูปโภค

ด้านสาธารณูปโภค ในปี พ . ศ . 2545 มีการประปา 9 แห่ง สามารถผลิตน้ำได้รวม 8,390,669 ลูกบาศก์เมตร มีจำนวนผู้ใช้น้ำ 26,226 ราย มีการใช้กระแสไฟฟ้าภายในจังหวัด 850.045 ล้านยูนิต ด้านการศึกษา ในปีการศึกษา 2545 มีโรงเรียนทั้งสิ้น 775 แห่ง ครูจำนวน 10,036 คน และนักเรียนจำนวน 217,399 คน ด้านสาธารณสุข ในปี พ . ศ . 2545 มีสถานพยาบาลจำนวน 21 แห่ง แพทย์จำนวน 176 คน เตียงผู้ป่วย 2,270 เตียง และจำนวนผู้ป่วย 4,290,686 คน แยกเป็นผู้ป่วยใน 132,261 คน ผู้ป่วยนอก 4,158,425 คน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.chiangrai.go.th