USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัด: ปทุมธานี

บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)


หมายลขสมาชิก : สน866
ที่อยู่ : รอใบสมัครที่พี่หมี
โทรศัพท์ : 02-9925800-15
Fax : 02-9925816
Website : www.malee.co.th
Email : pattaree@malee.co.th
โลโก้บริษัท :
ประวัติบริษัท :

    เกี่ยวกับบริษัท

                                  ปี 2547 เป็นปีความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของบริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้นำการจัดโครงสร้างแบบ “สายธุรกิจ” มาใช้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้า และยังผลักดันให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยแยกออกเป็นสามสายธุรกิจ กล่าวคือ สายธุรกิจด้านการผลิต สายธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการเกษตร และสายธุรกิจด้านตราสินค้า

      ธุรกิจการผลิต ดำเนินการผลิตสินค้าเครื่องดื่มคุณภาพสูง ในราคาต่ำ ให้แก่ธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ และกลุ่มพันธมิตรธุรกิจ เพื่อเป็นการใช้กำลังผลิตที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร รับผิดชอบงานทางด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์ตรามาลี และ ผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง ภายใต้ตราสินค้าอื่น ๆ ข้าวโพดหวานกระป๋อง และอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นเรื่องการจัดการบริหารด้านวัตถุดิบ และมาตรการความปลอดภัยอาหาร ส่วนธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ดูแลงานการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ตรามาลีซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการไปได้ด้วยดี และมีการขยายส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ตรามาลีซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ และยังคงคิดค้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด 

      ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2547 บริษัทฯ มีผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ดีขึ้นโดยมีกำไร 22 ล้านบาท  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งประสบภาวะขาดทุนเป็นจำนวน 97 ล้านบาท อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังคงมีผลกำไรที่ต่ำกว่าเป้าเป็นจำนวน 20 ล้านบาท สืบเนื่องมาจาก การขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับตลาดส่งออก ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ สำหรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะมุ่งเน้นสร้างความเติบโตทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯมีความมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมีเสถียรภาพยั่งยืนในระยะยาวและสามรถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

     นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นบรรษัทภิบาลและนำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจมาใช้ปฏิบัติสำหรับพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

     ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอถือโอกาสนี้ใคร่ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า ที่ให้ความสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาการปฏิบัติงานในทุกๆ ด้านที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

ข้อมูลเพิ่มเติม :http://www.malee.co.th


ผู้บริหาร : เชื้อพรหม มหาผล
ตำแหน่งในบริษัท : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผลิตภัณฑ์หลัก

ผลไม้กระป๋องและเครื่องดื่ม


สังกัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

  • สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี