USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัด: อุตรดิตถ์

บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด


หมายลขสมาชิก : สน4271
ที่อยู่ : 42/1 หมู่ที่ 6 ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-407241
Fax : 055-407111
Website :
Email : Tisugarfac@tis-sugar.com
โลโก้บริษัท :
ประวัติบริษัท :

ประวัติ โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์

 

            โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ เป็นโรงงานที่ผลิตน้ำตาลทรายจากการใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ สถานที่ตั้งโรงงานตั้ง อยู่ที่บ้านหาดเสือเต้น หมู่ที่ 8  ตำบลคุ้งตะเภา  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

            เดิมโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ เป็น 1 ในจำนวน 11 โรงของกลุ่มไทยรุ่งเรือง ซึ่งเป็นกลุ่มโรงงานน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้นและเริ่มทำการหีบอ้อยในปีผลิต 2517-2518 เป็นต้นมา โดยมีอัตราการหีบอ้อยครั้งแรก 6,000 ตันต่อวัน หีบอ้อยปีละ 4-6 แสนตันต่อหนึ่งฤดูหีบ วัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากจังหวัดกำแพงเพชร

            ในปีพศ. 2524 – 2525 เกิดภาวะการผลิตอ้อยมากเกินไปทำให้ราคาอ้อยตกต่ำ จากราคาตัน-ละ 650 บาท ในปีก่อนหน้านั้นเหลือเพียงราคาตันละประมาณ 250 บาท เมื่อมีปริมาณอ้อยมากแต่โรงงานไม่สามารถหีบอ้อยได้หมดทำให้เกิดการผลักดันให้มีการออกกฎหมายคุ้มครองชาวไร่อ้อย โดยออกมาในรูปของสัญญาระหว่างโรงงานกับชาวไร่ โดยจัดการแบ่งผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ชาวไร่มากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการหลายอย่าง

             ต่อมาในปีการผลิต 2525-2526 ทางกลุ่มผู้ถือหุ้นโรงงานน้ำตาลรวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์  ( ปัจจุบันเป็น 1 ใน 3 โรงงานของเครือ บ. น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด) ได้เข้าไปซื้อโรงงานไทยเอกลักษณ์ ไปบริหารโดยคณะผู้บริหาร ได้มีการฟื้นฟูปรับปรุงทั้งด้านวัตถุดิบ เครื่องจักร พร้อมพัฒนาด้านบุคลากร

               ด้านวัตถุดิบ  มีพื้นที่ส่งเสริมการเพาะปลูกอ้อยครอบคลุม 5 จังหวัด คือ อุตรดิตถ์, สุโขทัย,พิษณุโลก,แพร่,และตอนเหนือของ กำแพงเพชร มีชาวไร่คู่สัญญา 3,000 ราย พื้นที่ส่งเสริมปลูกอ้อยในเขต 2.1 แสนไร่ นอกเขต 3-5 หมื่นไร่  คณะผู้บริหารเห็นว่า จะต้องอาศัยวัตถุดิบจากในเขตส่งเสริมใกล้โรงงาน   ดีกว่าพึ่งอ้อยทางไกลซึ่งนอกจากจะมีต้นทุนสูงแล้วยังมีความไม่แน่นอนที่จะได้วัตถุดิบมาตามจำนวนที่ต้องการจึงพยายามส่งเสริมการปลูกอ้อยในเขตขึ้น แต่เนื่องจากภาวะราคาอ้อยตกต่ำและหีบไม่หมดในช่วงปีก่อนหน้า ทำให้ชาวไร่ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย พากันเลิกปลูกอ้อยหันไปประกอบอาชีพอื่น ทั้งราคาอ้อยในเวลานั้นก็ไม่จูงใจ การส่งเสริมการปลูกอ้อยในเวลานั้นจึงเป็นการทวนกระแสโดยแท้ อย่างไรก็ตามคณะผู้บริหารก็ได้วางระบบการส่งเสริมเป็นไร่เพิ่มจำนวนชาวไร่รับโควต้ามากขึ้น แทนที่จะจำกัดไว้เป็นโควต้าใหญ่ไม่กี่โควต้าเหมือนที่ผ่านมาและส่งเสริมชาวไร่ปลูกอ้อยข้ามแล้ง ซึ่งเป็นของใหม่ในภาคเหนือในช่วงนั้น อาศัย

การทำงานอย่างทุ่มเทของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ ทำให้มีพื้นที่ปลูกอ้อยขยายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปีผลจากการเข้ามาบริหารงานของผู้บริหารชุดใหม่ ปรากฏว่าผลการดำเนินการของโรงงาน

น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ดีขึ้นตามลำดับ คือ

 

ปีการผลิต                                   ปริมาณอ้อยเข้าหีบ             เปอร์เซ็นต์น้ำตาล กก/ตันอ้อย

2525-2526                                   6.4  แสนตัน                                          8.88

2526-2527                                   7.7  แสนตัน                                          8.93

2527-2528                                 1.02  ล้านตัน                                          10.76

2528-2529                                   8.5  แสนตัน                                          10.61

2529-2530                                 1.15  ล้านตัน                                          10.97

2530-2531                                 1.37  ล้านตัน                                          10.18

2531-2532                                 1.72  ล้านตัน                                          11.15

2532-2533                                 1.36  ล้านตัน                                          10.63

2533-2534                                 1.78  ล้านตัน                                          10.30

2534-2535                                 2.00  ล้านตัน                                          10.86

2535-2536                                 1.37  ล้านตัน                                          11.37

2536-2537                                 1.47  ล้านตัน                                          11.20

2537-2538                                 1.66  ล้านตัน                                          11.15

2538-2539                                 1.87  ล้านตัน                                          10.07

2539-2540                                 1.65  ล้านตัน                                          10.04

2540-2541                                 1.27  ล้านตัน                                          10.43

2541-2542                                 1.48  ล้านตัน                                          10.79

2542-2543                                 1.56  ล้านตัน                                          10.19

2543-2544                                 1.28  ล้านตัน                                          10.06

2544-2545                                 1.57  ล้านตัน                                          10.37

2545-2546                                 1.77  ล้านตัน                                          10.19

2546-2547                                 1.73  ล้านตัน                                          11.59

2547-2548                                 1.34  ล้านตัน                                          11.63

 

ด้านเครื่องจักร  ที่ใช้ในการผลิต แต่เดิมเครื่องจักรมีกำลังผลิตอัตราการหีบอ้อยวันละ 6, 000 ตันต่อวัน ต่อมาขยายเป็น 9,000 ตันต่อวัน จนถึงปัจจุบันมีการขยายกำลังหีบอ้อยเป็น 18,000 ตันต่อวัน โดยมีลูกหีบชุดที่ 1 เป็นลูกหีบขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และเปลี่ยนระบบการผลิตน้ำตาลทรายขาวจากระบบซัลฟิเตชั่น (ซึ่งใช้กำมะถันเป็นตัวฟอกสี)  เปลี่ยนมาเป็นระบบคาร์บอเนชั่น ซึ่งใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็น by product  ก่อนออกจากปล่องเตามาฟอกสีแทน ซึ่งมีความสูญเสียน้อยกว่าและคุณภาพน้ำตาลที่ได้ก็ดีด้วย

          ปัจจุบันมีอัตราการหีบอ้อยได้วันละ18,000ตัน ถือเป็นโรงงานน้ำตาลที่มีกำลังผลิตมากที่สุดในภาคเหนือตอนบน และยังเป็นโรงงานที่มีลูกหีบชุดที่ 1 ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีพนักงานในฤดูหีบประมาณ 1000 คน และพนักงานในฤดูซ่อมประมาณ 500 คน

           โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ยังได้เพิ่มขีดความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในด้านการจัดการวัตถุดิบ การจัดการด้านเครื่องจักร การจัดการด้านกระบวนการผลิต การจัดการด้านบุคลากร ทั้งในด้านการจัดการ โดยทำระบบมาตรฐานต่าง ๆ เข้ามาเสริมสร้างรองรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งได้รับการรับรองจากบุคคลที่ 3 ดังต่อไปนี้

                 -    5   . เปนระบบพื้นฐานใกล้ตัวมากที่สุดพร้อมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกของการ        ทำ 5  

                 -    ISO   9001: 2000    เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ”ระบบการจัดการด้านคุณภาพ”ที่ โรงงานนำมาเสริมการผลิตน้ำตาลอย่างมีคุณภาพและตรงตามสเปคของลูกค้าและส่งมอบให้ลูกค้าตรงตามเวลาและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

                 -    ISO   14001 :1996      เป็นระบบ “การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม”  โรงงาน  น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ได้มีความมุ่งมั่นให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและชุมชน        

              -    GMP-HACCP  เป็นระบบ “การจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร” เพื่อให้ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและลูกค้าว่าน้ำตาลทรายโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร        

              -    มอก.  18001 เป็นระบบ “การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”ทางโรงงานให้ความสำคัญแก่บุคลากร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ทางโรงงานถือว่าทรัพยากรบุคลากรมีค่ายิ่ง

                 -วารสารระบบการจัดการ เป็นวาระสารการเผยแพร่ข่าวสารและสาระข้อมูลต่างๆที่ออกมาให้พนักงานได้อ่านเสริมเป็นความรู้

เป้าหมายอันใกล้นี้

                  - ขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า ในช่วงฤดูหีบโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ยังมีเครื่องสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อขายให้กับการไฟฟ้า โดยขายตั้งแต่ 1.5-3  M.W  นับว่าเป็นการช่วยชาติได้อีกแรงหนึ่ง (ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้ว)

                  - ขายกากอ้อย ทางโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ยังได้ส่งชานอ้อยไปผลิตเยื่อกระดาษที่โรงงานเยื่อกระดาษจังหวัดนครสวรรค์ ปีละประมาน30,000- 50,000 ตัน(ปัจจุบันดำเนินการแล้ว)

                             - รณรงค์ลดปริมาณการใช้พลังงาน

                             - ยุทธศาสตร์แผนการสร้างอ้อย

                              -ห้องสมุดขนาดใหญ่    ทางโรงงานเอกลักษณ์ได้สร้างห้องสมุดขนาดใหญ่ขึ้นภายในโรงงานเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้

                      - ห้องแลป ปรับปรุงห้องแลปจากเดิมให้สามารถรองรับการให้บริการทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

                            -โรงงานผลิต ETHANOL มีกำลังผลิต200,000 ลิตรต่อวัน

                      นับตั้งแต่การปรับปรุงเครื่องจักรสำเร็จลุล่วงพร้อมกับอ้อยแล้งที่ส่งเสริมการปลูกจำนวนกว่า 50,000ไร่ เข้าหีบตั้งแต่ปีผลิต 2527-2528 เป็นต้นมาทำให้ประสิทธิภาพการผลิตของ โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์    ก็เริ่มเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือและอยู่ในอันดับ    5  -  10  ของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ และมีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยให้สูงสุดของประเทศในโอกาสต่อไป

 


ผู้บริหาร : สุทัศน์ พิพัฒนชัยพงศ์
ตำแหน่งในบริษัท : ผู้จัดการโรงงาน

ผลิตภัณฑ์หลัก

น้ำตาลทราย


สังกัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

  • สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์