USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2559

จังหวัด: ตาก
วาระ 2555 - 2557

ชื่อ-นามสกุล / บริษัท
 ตำแหน่ง
นายสุชาติ วิสุวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

เลขที 5  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75  แยก 6/1
แขวงบางอ้อ  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ  10700
โทรศัพท์ 0-2278-0408
โทรสาร 0-2278-0408

นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ จำกัด
เลขที่ 46/215  หมู่ 9  ซอบพระราม 2  ซอย 35
ถนนพระราม 2  เขตบางมด  กรุงเทพฯ  10150
โทรศัพท์ : 02-8402250-3
โทรสาร : 02-8402400

นายอำนาจ นันทหาร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

บริษัท แม่สอดกลการ มอเตอร์เซลล์ จำกัด  
147/24-25  ถนนอินทรคีรี  ตำบลแม่สอด
อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  63110
โทรศัพท์  055-532-524 
โทรสาร  055-542-499

นายชัยยุทธ เสณีตันติกุล ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดเซรามิค

99  หมู่ 11  ตำบลแม่ปะ  อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก  63110

โทรศัพท์  055-546641-2   
โทรสาร  055-546480

นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด

403-403/1  หมู่ ตำบลแม่ตาว

อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  63110

โทรศัพท์  055-542879-80

โทรสาร  055-542878
พันตำรวจเอกวัชรา ศิริรัตนะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

271/21  ถนนสายเอเซีย  หมู่บ้านแม่สอดวิลเลจ

ตำบลแม่สอด   อำเภอแม่สอด 
จ.ตาก  63110
โทรศัพท์
  055-534729 
โทรสาร  055-534729

นายสบเกษม แหงมงาม รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าแยกสุขภัณฑ์

69/2  ถนนตากสิน

อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  63000

โทรศัพท์  055-510014

โทรสาร  055-510014
นายมนตรา โตสกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่นครปฐม วี.ไอ.พี.
137  หมู่ 7  ตำบลแม่ปะ
อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  63110
โทรศัพท์  055-532074
โทรสาร  055-546707

นายสามารถ วิภูวณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

บริษัท นธรการ์เม้นท์ จำกัด

10/2  ถนนบัวคูณ  อำเภอแม่สอด

 จังหวัดตาก  63110

โทรศัพท์  055-544636

โทรสาร  055-544636
นายธวัชชัย ชิดชาญกิจ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

บริษัท ทรัพย์มั่นคงการ์เม้นท์ จำกัด

868/1  หมู่ 9  ตำบลแม่ปะ 
อำเภอแม่สอด

จังหวัดตาก  63110

โทรศัพท์  055-546987

โทรสาร  055-546988
นายธีรยุทธ อัจฉริยะพฤกษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

บริษัท เฟริส์ทกรุ๊ป แอพพาเรล จำกัด

98  หมู่ 11  ตำบลแม่ปะ  อำเภอแม่สอด

จังหวัดตาก  63110

โทรศัพท์  055-547327

โทรสาร  055-546563

นายอมรพันธุ์ พูลสวัสดิ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากบริษัท โอเมก้า การ์เม้นท์ จำกัด
574  หมู่ 10  ตำบลแม่ปะ
อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  63110
โทรศัพท์  055-545124
โทรสาร  055-545124

 

นายราเชนทร์ สุวรรณโชคสกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

บริษัท แม่สอดบรรจุภัณฑ์  จำกัด

261  หมู่ ตำบลแม่ปะ  อำเภอแม่สอด

จังหวัดตาก  63110

โทรศัพท์  055-542607

โทรสาร  055-532499

นายทักษ์ ศรีรัตโนภาส รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด

123  หมู่ 6  ตำบลท่าสายลวด

อำเภอแม่สอด  จังวัดตาก  63110
โทรศัพท์  055-518050
โทรสาร  055-536060

นายนราวุฒิ วรรธนคณิณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

บริษัท สตาร์แกรนิต จำกัด

188  หมู่ 8  ตำบลตากออก  อำเภอบ้านตาก

จังหวัดตาก  63120
โทรศัพท์  055-591380-1
โทรสาร  055-591382
นายวิสุทธิ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากบริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
300  ถนนมิตรไมตรี  ตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  63110
โทรศัพท์  055-563252
โทรสาร  055-544860

นายสัณห์ โลทารักษ์พงศ์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

บริษัท นอร์ทสตาร์ แอพพาเรล จำกัด

420  หมู่ 2  ตำบลแม่ตาว  อำเภอแม่สอด

จังหวัดตาก  63110

โทรศัพท์  055-542604-5

โทรสาร  055-542603
นายสวง กรัณยพัฒนพงศ์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

บริษัท เอส.ดี.แฟชั่น จำกัด

10/2-5  ถนนบัวคูณ  ตำบลแม่สอด

อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  63110

โทรศัพท์   055-545341-2

โทรสาร  055-545343
นายสุทธิชัย บรรณวัฒน์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากร้านตั้งคิมเชียง
3/39-40  ถนนราษฎร์อุทิศ
ตำบลแม่สอด  อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก  63110
โทรศัพท์  055-531150
โทรสาร  055-532324

นายบงกช สินธรสวัสดิ์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

1/22  ถนนสวรรค์วิถี  ตำบลแม่สอด

อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

63110

โทรศัพท์  055-542555

โทรสาร  055-542927
นายชาญชัย ยงยิ่งสกุล รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

บริษัท ฮั่งเฮงไทย จำกัด

146/3  ถนนชิดวนา  ตำบลแม่สอด

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  63110

โทรศัพท์  055-535343

โทรสาร  055-533595
นายบัณฑิต นิ่มนวล รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

บริษัท มหาบูรพาสิ่งทอ จำกัด

300  ถนนมิตรไมตรี  ตำบลท่าสายลวด

อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  63110

โทรศัพท์  055-563252

โทรสาร  055-544818
นางสาวอัมไพภรณ์ นันทหาร รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากเลขที่ 4/2  ซอยราษฎร์บูรณะ
ถนนสายเอเชีย  ตำบลแม่สอด
อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  63110
โทรศัพท์  055-542555
โทรสาร  055-542555

นายธนากร จตุรเจริญคุณ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด
403/403-1  หมู่ 3  ตำบลแม่ตาว
อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  63110
โทรศัพท์  055-542404-5
โทรสาร  055-542878

นายต่อพงศ์เกียรติ จตุรเจริญคุณ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

หจก.ซี.ซี.แอนด์ ซี. การ์เม้นท์
6/1-4  ถนนเย็นอากาศ  ศูนย์การค้าพาเจริญ
ตำบลแม่สอด  อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก  63110
โทรศัพท์  055-544866-7
โทรสาร  055-544865

นายอาราวิน เดอร์ซิงห์ เศรษฐี เหรัญญิก

 

ร้านนิมนตรา

129  ถนนประสาทวิถี  ตำบลแม่สอด

อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  63110

โทรศัพท์  055-531245

โทรสาร  055-532887
นายรัชตชัย รุกขจินดา นายทะเบียน

 

บริษัท บุญพะวอ แลปปิดารี่ จำกัด

50/6  ถนนบัวคูณ  ตำบลแม่สอด

อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  63110

โทรศัพท์  055-534656

โทรสาร  055-534655
นายชัยจตุพักตร์ ถิระวันธุ์ ปฏิคมห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ที.ถิระการ์เม้นท์
101/2  ถนนสมัครสรพพการ
อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  63110
โทรศัพท์  055-536653
โทรสาร  055-536717

นายธีรภัทร์ อินต๊ะสงค์ กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

บริษัท โรแยลนิตติ้ง จำกัด

15/19  ถนนราชการราษฎร์ดำริ 1  ตำบลแม่สอด

อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  63110

โทรศัพท์  055-542885

โทรสาร  055-543144
นายวงศ์ประสิทธิ์ สีลาดเลา กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากบริษัท เสถียรรุ่งเรืองการ์เม้นท์ จำกัด
501/1-2  หมู่ 2  ตำบลแม่ปะ
อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  63110
โทรศัพท์  055-506580
โทรสาร  055-506580

นายเหลี่ยว ปี้ ฮวน กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

บริษัท มหากิจนิตติ้ง จำกัด
233  หมู่ 2  ตำบลพระธาตุผาแดง
อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  63110
โทรศัพท์  055-532168
โทรสาร  055-532168

นายทัพพ์เทพ เอกสมบูรณ์สิน กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

 

บริษัท ยูนิโอเซียน โคออเปอเรชั่น จำกัด

227  หมู่ 4  ถนนห้วยกระโหลก  ตำบลแม่ปะ

อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  63110

โทรศัพท์  055-547364-6

โทรสาร  055-547456
นายศิวนารถ เพชรศรีเงิน ผู้จัดการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก  8/1-2 ซอยร่วมแรง ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

โทรศัพท์ 0-55-542381 โทรสาร 0555-542927  มือถือ 089-8587878

นางกิดาการ พงษ์ทิม เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาอุสาหกรรมจังหสวัดตาก 8/1-2 ซอยร่วมแรง ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอแม้สอด  จังหวัดตาก 63110

โมรศัพท์ 0-55-52555   โทรสาร 055-542927   มือถือ 087-8504195

นายพงษ์นเรศ อินต๊ะ เจ้าหน้าที่บัญชี และการเงินสภาอุสาหกรรมจังหวัดตาก  8/1-2 ซอยร่วมแรง  ถนนอินทรคีรี  ตำบลม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังวหวัดตาก 63110

โทรศัพท์ 055-542381โทรสาร 055-542927   มือถือ  081-2838752

นายอภิรมย์ เกียรติสิน เจ้าหน้าที่ธุรการ และคอมพิวเตอร์

สภาอุสาหกรรมจังหวัดตาก  8/1-2 ซอยร่วมแรง  ถนนอินทรคีรี  ตำบลม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังวหวัดตาก 63110

โทรศัพท์ 055-542381  โทรสาร 055-542927   มือถือ  089-5269762