USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2559


เสวนา“แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน”
ข่าววันที่ : Thu 09 July 2009

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ

 “แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน”

ห้อง ฟินินบอลรูม โรงแรม The Zign จังหวัดชลบุรี (พัทยา)

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00 – 17.00.

 

            ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ได้ทรุดตัวลงในปลายปี 2551 อันเนื่องมาจากวิกฤตของสถาบันการเงินในสหรัฐและยุโรป ส่งผลให้ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมทั้งโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนถึงครึ่งแรกของปีนี้ รวมถึงผลกระทบต่อธุรกิจของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นเพื่อให้ท่านผู้ประกอบการ SME เตรียมความพร้อมและเข้าใจสถานการณ์ในครึ่งหลังของปี รวมถึงได้รับทราบข้อมูลเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย และแนวทางการรับมือและป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  เพื่อสร้างผลกำไรต่อธุรกิจของท่าน

          ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกันจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SME ที่มี ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และยังไม่มีความชำนาญในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 

กำหนดการ:

13.00 – 13.20 .             ลงทะเบียน

13.20 – 13.30 .              กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา โดย ดร.วิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

13.30 – 13.40 .              กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

                                    และบรรยายพิเศษ

13.40 – 15.10 .             บรรยายหัวข้อ “แนวโน้มเศรษฐกิจไทย และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก” 

โดย  ดร. เศรษฐพุฒิ  สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ และธุรกิจ   
       ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) 
บรรยายหัวข้อ "ทิศทางค่าเงิน และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน"

โดย  คุณณัฐวุฒิ สัจจพุทธวงค์  นักเศรษฐศาสตร์การเงินอาวุโส กลุ่มบริหารการเงิน

       ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

15.10 – 15.25.              พักรับประทานอาหารว่าง

15.25 – 16.45.              การเสวนา หัวข้อ

“ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

และกฎระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน”  ดำเนินรายการโดย พิธีกรร่วมดำเนินรายการ

และ ผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก กระทรวงพาณิชย์ 

                                    ผู้บริหาร  จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ประกอบการ ที่มีประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ผู้บริหาร   จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

16.45 – 17.00                  ช่วงถาม-ตอบ

17.00 .                         ปิดการสัมมนา

 

                                ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี : 
นางสาวนภัสวรรณ์   สิริปัญญาฌาน ,นางสาวมาเรียม  ถนอมสัตย์
โทรศัพท์ 038-288-507   โทรสาร 038-288-508
e-mail : ftichonburi@gmail.comftichonburi@gmail.com

<< กลับ