USER NAME
PASSWORD
FORGOT PASSWORD
PROMOTION

 

 

วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2559


ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมภาคและกลุ่มจังหวัด
ข่าววันที่ : Tue 26 August 2008

สายงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมภาคและกลุ่มจังหวัดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2551 ณ ห้องคาริบเบี้ยน 2 โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  มีสภาอุตสาหกรรมภาคทั้ง 5 ภาคและกลุ่มจังหวัด 12 กลุ่มจาก 18 กลุ่มจังหวัดเข้าร่วมประชุม

                  

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานในการจัดทำโครงการและแผนงานรองรับยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมภาคและกลุ่มจังหวัด และวางยุทธศาสตร์การพัฒนาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ โดยครั้งแรกจัดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการประชุมเพื่อวางกรอบยุทธศาสตร์ ดังมีสรุปผลการประชุมดังนี้

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดทำยุทธศาสตณ์สภาอุตสาหกรรมภาคและกลุ่มจังหวัด

วันที่ 24 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

*********************************************

 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม  40 ท่าน จากสภาอุตสาหกรรมภาคและกลุ่มจังหวัดทั้ง 5 ภาค

ที่ประชุมได้นำเสนอ

 1. ยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมภาค หลังจากการประชุมที่จังหวัดกาญจนบุรี แต่ละภาคได้จัดทำยุทธศาสตร์ของภาคแล้ว สายงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดได้ติดตามความคืบหน้าโครงการและแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธสาสตร์ แต่ละภาคได้เริ่มทำโครงการและแผนงานส่งไปให้สำนักงานภาคพิจารณา แต่ยังไม่ส่งมาให้สายงาน  ยกเว้นของสภาอุตสาหกรรมภาคมีจังหวัดต่างๆ ส่งแผนงานและโครงการเข้ามา 3 จังหวัด
 2. การจัดสัมมนาประธานและเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ และการทำงานติดต่อส่วนราชการในจังหวัดและท้องถิ่น
 3. ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดการประชุมในเดือนพฤศจิกายน 2551 ที่หัวหินหรือชะอำ และมอบหมายท่านผวจ.ธวัช, คุณชาญชัย จินดาสถาพร จัดทำคู่มือการติดต่อหน่วยงานราชการและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
 4. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่จังหวัด
  4.1       ภาคเหนือ                       
           -     ภาคจะจัดทีมเดินทางเข้าไปประชุมหารือในแต่ละจังหวัดแล้วจะรายงานความคืบหน้
  าให้สายงานทราบ 
           -     นำเสนอเรื่องสอท.ควรเข้าไปร่วมเป็นกรรมการทีมที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ

4..2       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

-         อยู่ระหว่างการกำหนดวันประชุมหารือประธาน เลขาธิการ รองเลขาธิการ เพื่อวางแผนงานในอนาคต

-         ภาคได้เสนอให้วาระกรรมการชุดนี้จัดกิจกรรมที่เป็นงานใหญ่ๆ ในแต่ละจังหวัดเพื่อสร้างเกียรติประวัติการทำงาน

   -    เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ให้จัดในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน

และของบประมาณจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และขอให้สอท.ผลักดัน

ให้เป็นรูปธรรมและจัดโครงการโดยต่อเนื่อง

-    โครงการที่รับดำเนินการจากจังหวัด หากไม่มองที่รายได้อื่นๆ จังหวัดยอมรับ

ได้หรือไม่ เพราะราชการให้เป็นบางส่วนเท่านั้นไม่ได้ให้เป็นโครงการเต็มรูปแบบ

   ที่ประชุม   ให้(นำเสนอเป็นเรื่องต่อเนื่องเดือนพฤศจิกายน ]

               4.3  ภาคใต้

-         ยุทธศาสตร์ให้ทำเป็นกรอบการดำเนินงานของทุกจังหวัดได้เลย

-         แรงงาน เฉพาะ 3 จังหวัดที่ไม่มีคนไปทำงาน ซึ่งอาจจะเป็นแบบการจ้างให้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น และแบบมีที่พักให้

-         การหามาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟู 3 จังหวัดภาคใต้

-         การเป็นประธานแล้วไม่รู้ว่าจะทำหน้าที่/บทบาทอย่างไร

o       ภาคต้องรับผิดชอบด้วยเพราะส่วนหนึ่งจังหวัดไม่มีการประชุม

o       ต้องจัดสัมมนาให้รู้บทบาทหน้าที่อย่างถูกต้อง เข้าใจ

-         ปัญหาของจังหวัดประมงของภาคใต้กับประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซีย และอินโดนีเซีย แต่อินโดฯ การประมงไม่มีปัญหาด้านความสัมพันธ์ของประเทศ

ที่ประชุมเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่อง ปัญหากับประเทศเพื่อนบ้าน กับมาเลเซีย: 3 จังหวัดภาคใต้, พม่า:ชนกลุ่มน้อย , ลาว สนใจจีนมากกว่าไทย ขอให้นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหามาตรการแก้ไขและส่งเสริม

               4.4 ภาคกลาง

-         บทบาทหน้าที่ของประธานและเลขาธิการ ต้องนำ KPI มาวัด

-         ให้ประธานคลัสเตอร์กลุ่ม เข้าไปดูแลจังหวัดในกลุ่มที่ดูแลด้วย เพื่อให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

-         ให้แจ้งข้อมูลการจัดส่งกิจกรรม,ประชุมจังหวัดให้ประธานและเลขาธิการ โดยเฉพาะเลขาธิการจะได้ตามด้วย เลขาจะประสานงานกับประธานคลัสเตอร์กลุ่มจังหวัดอีกครั้ง

-         แรงงานคนไทยที่มีความรู้ เพราะคนไทยเลือกงาน การทำโครงการนำร่องสหกิจศึกษาที่ลพบุรี ได้ผลสำเร็จพอสมควร และจะหารือจังหวัดอื่นๆ อีกครั้งเพื่อนำไปใช้

ที่ประชุมแจ้งเพิ่มเติมเรื่อง ได้ผลักดันเรื่องคุณวุฒิวิชาชีพ อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการ

-         การลดหรือชะลอการส่งประกันสังคม สายงานแรงงานได้นำเรียน รมว.แรงงานแล้วเมื่อ 11 สิงหาคม แล้ว

            4.5  ภาคตะวันออก

-         จังหวัดที่ไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมกับภาคและส่วนกลาง  อยู่ระหว่างการเตรียมการประชุมหารือ เพราะบางจังหวัดก็เริ่มมีกิจกรรมแล้ว

-         สำหรับการติดตามงานด้านอื่นๆ ภาคไม่เคยขอเอกสารการประชุม/กิจกรรม จึงได้กำหนดว่าจะขอให้ส่งรายงานการประชุมมาที่ภาคด้วย

-         ชลบุรี ICT 

 

<< กลับ